ARBO ADVIES

Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsveiligheid. Door veiligheidskundigen, ergonomen, bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten kunnen onderzoeken worden uitgevoerd en rapportages worden opgesteld. Al onze deskundigen zijn gecertificeerd en volgen jaarlijks (bij)scholingen om hun kennis aantoonbaar op peil te houden. Ook kerndeskundigen voor toetsing van documenten worden ingezet om organisaties te ontzorgen.

Het Arbo advies wordt aan de hand van een Risico Inventarisatie & Evaluatie plan in beeld gebracht. Het Risico Inventarisatie & Evaluatie plan zal bestaan uit drie onderdelen. Deze onderdelen staan hieronder omschreven.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

In de arbeidsomstandighedenwet, hoofdstuk 2, artikel 5, wordt iedere werkgever opgelegd om een risico inventarisatie & evaluatie op te stellen. Indien noodzakelijk dienen zij hierbij gebruik te maken van externe deskundigen.

Veiligheidscentrum Limburg stelt RI&E’s op waarmee de organisatie kan aantonen te voldoen aan de Arbowet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door I-SZW goedgekeurde branche RI&E modellen. Is een organisatie niet aangesloten of niet horende binnen een brancheorganisatie, dan wordt gebruikt gemaakt van de complete IM-A methode.

Voorafgaande aan iedere RI&E dient de personeelsvertegenwoordiging (OR/PvT) haar instemming te verlenen over de manier van uitvoeren en de te gebruiken methode. Een uitleg aan de directie en OR/PvT binnen de eigen locatie wordt standaard verzorgd.

Het RI&E plan zal weergeven wat binnen u organisatie niet voldoet aan wet- en regelgevingen. Deze punten worden opgenomen in de volgende stap: het plan van aanpak.

Plan van Aanpak

U heeft nu een lijst met “Things to Do”. In een plan van aanpak geeft u aan welke maatregelen genomen gaan worden om de risico’s op te lossen. Hiervoor geldt dat voorkómen beter is dan genezen! Eén voor één zullen wij de risico’s langslopen en precies aangeven hoe het voorkomen of verminderd moet worden. Onderdelen die wij in het plan van aanpak beschrijven:

  • Met welke maatregel?
  • Wat is er daarvoor nodig?
  • Wie gaat ermee aan de slag en wanneer?
  • Wat zijn de kosten?
  • Wanneer bent u tevreden?
  • Wanneer moet het probleem opgelost zijn?

Toetsing door deskundige

Na voltooien van de RI&E en een daaruit voortvloeiende Plan van aanpak zorgt Veiligheidscentrum Limburg ervoor dat (indien vereist) een toetsing wordt uitgevoerd door een gecertificeerd en onafhankelijk kerndeskundige. Na afloop worden een toetsing certificaat en de toetsing documenten aan de organisatie overhandigd.

TERUG NAAR ALLE DIENSTEN

Meer informatie?

Vul uw naam & telefoonnummer in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!